Groot assortiment kunstgras

Aan huis geleverd

Goede prijs/kwaliteit

Tevreden klanten

Algemene voorwaarden

 1. Al verkopen, leveringen en diensten van Natuurlijkkunstgras by Vanallemeersch-Deraedt BV, verder te noemen als Natuurlijkkunstgras, worden uitsluitend beheerst door huidige algemene voorwaarden, tenzij andersluidende voorwaarden uitdrukkelijk in een door beide partijen ondertekend geschrift zijn opgenomen.
 2. Alle bestellingen worden gedaan zonder resultaatsverbintenis voor wat de leverings- en uitvoeringsdata betreft, die steeds bij benadering worden opgegeven. Een vertraging in de levering geeft geen aanleiding tot enige schadevergoeding, noch ontbinding.
 3. De uitvoering van elke bestelling is strikt beperkt tot het goed welke uitdrukkelijk in de factuur zijn aangeduid. Enige meerprestaties/-diensten kunnen enkel na uitdrukkelijk akkoord van Natuurlijkkunstgras gevraagd worden en dienen apart gefactureerd te worden.
 4. Tenzij anders bepaald zijn alle prijzen vermeld in facturen inclusief BTW.
 5. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Bij druk – en zetfouten is Natuurlijkkunstgras niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren. De klant is daarnaast niet verplicht de aankoop te aanvaarden.
 6. Alle verbintenissen van Natuurlijkkunstgras ingevolge afgesloten overeenkomsten of gemaakte afspraken zijn inspanningsverbintenissen. Fouten in de door de klant opgegeven informatie of verkeerde instructies kunnen nooit ten laste van de Natuurlijkkunstgras worden gelegd.
 7. Alle afbeeldingen, gegevens in het assortiment zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 8. De afbeeldingen van de producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Natuurlijkkunstgras kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 9. Elk aanbod bevat alle informatie zodanig dat de klant weet wat de rechten en plichten zijn bij de aanvaarding van het aanbod. Dit betreft: de prijs incl. BTW, de eventuele verzendingskosten, de wijze van betaling, …..
 10. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant het aanbod en de algemene voorwaarden heeft aanvaard.
 11. De elektronisch tot stand gekomen overeenkomst gebeurt op een veilige weg omgeving. Natuurlijkkunstgras treft hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht. Ook voor het elektronisch betalen zal Natuurlijkkunstgras de passende veiligheidsmaatregelen treffen.
 12. Bij de aankoop heeft de klant gedurende 14 dagen de mogelijkheid de overeenkomst, zonder opgave van redenen, te ontbinden. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klant. Nadat de klant via e-mail kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd.
 13. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat aan de Natuurlijkkunstgras retourneren.
 14. Indien de klant na 14 dagen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht is de koop een feit.
 15. Bij beschadiging van het product door toedoen van de klant zelf vervalt het herroepingsrecht. Beschadigde of gebruikte goederen worden niet teruggenomen.
 16. Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 17. Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal Natuurlijkkunstgras dit bedrag zo spoedig mogelijk terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is naar Natuurlijkkunstgras. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de klant is gebruikt tenzij de klant nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 18. Alle goederen worden met garantie geleverd, tenzij hiervan uitdrukkelijk in een door beide partijen ondertekend geschrift is van afgeweken. De goederen worden geleverd in de staat waarin ze zich bevinden, zoals gekend door de klant en door laatstgenoemde bij de levering nagezien.
 19. De garantie geldt niet indien de consument de geleverde producten zelf heeft bewerkt , aan abnormale omstandigheden heeft blootgesteld, onzorgvuldig heeft behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Natuurlijkkunstgras.
 20. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan Natuurlijkkunstgras kenbaar heeft gemaakt.
 21. Annuleren van een bestelling kan kosteloos zolang de bestelling niet verzonden is. Is de bestelling reeds verzonden bezorgen wij de aankoopsom (verzendkosten in mindering gebracht) terug na ontvangst van de retourzending.
 22. Na ontvangst kan het kunstgras tot 14 kalenderdagen geretourneerd worden. Het kunstgras kan alleen ongebruikt teruggezonden worden. Natuurlijkkunstgras zal na ontvangst de aankoopsom, excl. de verzendkosten, terugstorten. De verzendkosten voor het retourneren zijn voor jouw rekening.
 23. Alle annuleringen en retourneringen dienen schriftelijk per mail naar info@natuurlijkkunstgras verzonden te worden. Vermeld hierbij je naam, bestelnummer, jouw bankrekeningnummer en artikelen die je wenst te annuleren/retourneren.
 24. Bij geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk bevoegd. Het Belgisch recht is van toepassing.